Bölüm Hakkında

Kolonyalizm, Emperyalizim ve Globalizm Dünyamızın 1400’lü yıllardan başlayıp 2000’li yıllara uzanan yedi yüz yıllık tarihindeki değişim sürecini açıklar. Bu sürecin tamamında söz konusu olan ve öne çıkan aktör neredeyse vazgeçilmez bir şekilde devlet olmuştur. İlişkiler de önceleri devletler arasında ancak belirli ilkeler olmaksızın ve güç esasına dayanılarak sürdürülmüştür. Reformu izleyen dönemlerden itibaren ise devletlerarası ilişkilerin temel ilkeleri antlaşmalarla belirlenmiş ve ilişkiler bu ilkelere göre yürütülmüştür.

19 ve 20. yüzyıllarla birlikte devletlerin yanı sıra yeni aktörler ortaya çıkmış ve uluslararası örgütler bu ilişkilerin diğer belirleyici aktörleri haline gelmiştir. 21nci yüzyılda ise bu iki temel aktöre etki eden ve tüm Dünyada demokrasi teorisine yeni bir yön veren sivil toplum göz ardı edilemeyecek bir etkiyle çağa damgasını vurmuştur.

İşte İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yalnızca devletlerarasında değil, devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum ve bireyi bir bütün olarak gören, böylece bunlar arasındaki ilişkileri ele alan bir anlayışla programını yürütmektedir. Bölümün kendi içinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularıyla entegre edilmiş programı, diğer disiplinlerle de etkileşimli bir yapı içermektedir. Hukuk, ekonomi, sosyoloji, enerji ve çevre gibi temel disiplin alanları yanı sıra kültür ve sanat dersleri ile güncel siyaset, haklar ve sosyal sorumluluk konuları programın bütünleyici çerçevesini oluşturmaktadır.

Dersler değişik öğretim yöntemleri kullanılarak ve öğrenciyi merkeze alan uygulamalarla yapılmakta, bu da öğrenci ilgisini en üst noktaya çıkarmaktadır. Grup çalışmaları, senaryo yazma, konu araştırma ve sunumlar bireysel ve grup başarısını arttıran uygulamalardandır.

Özetle belirtmek gerekir ki İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı öğrencilerimizin bireysel ve grup olarak başarılarını olanaklı kılan, onları eğiten değil onlara ülkemiz ve dünyayı tanımaları için yol gösteren bir programdır. Amacımız da; sorgulama ve irdeleme yeteneğine sahip, olaylara eleştirel bakabilen, içinde yaşadığı topluma karşı duyarlı olan bireyleri topluma kazandırmaktır.

 

ABOUT THE DEPARTMENT

Colonialism, imperialism and globalism clarify the period of the change of our World from 1400s through 2000s. Almost irreplaceably the prominent actor has been the state over the whole period. And in the beginning, the relations were maintained by the states, however without particular principles and in the base of power. As of the period following the Reformation, the main principles of interstate relations were determined with conventions and the relations were maintained in accordance with these principles.

Along with the states the new actors emerged in the 19th and 20th centuries and the international organizations became the other determinant actors of the relations. Furthermore, in the 21st century civil society that has an impact on these two main actors and affects the democratic theory in a different way made a lasting impression on the age.

In this regard, Istanbul Gedik University Department of International Relations carries out its program in a context that examines not only the interstate relations but also the relations among the states, international relations, civil society and individuals as a whole. The program entegrated with the subjects of political sciences and international relations involves an interactive structure with other disciplines. Besides the main disciplines such as law and international law, economics, sociology, energy and environment, culture and art courses and the discussions on daily politics, rigths and social responsibilities form the complementary frame of the Program.

The courses are carried out with various teaching methods and practices focusing on the students. By this way the attention of the students is highly aroused. Group studies, writing scenarios, research and presentations are the practices that increase the individual and group success.

In conclusion, Istanbul Gedik University Department of International Relations submits a program that enables our students’ individual and group success and grounds them in recognizing our country and the world instead of educating them. Therefore, our aim is to integrate the individuals who have the ability to question and scrutinise, a critical comprehension and social awareness into the society.

Video Galeri