Erasmus Hakkında


ERASMUS HAKKINDA

Erasmus kimdir?

Hümanizm akımının öncülerinden biri olup; Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan ve çağının eğitim felsefesine etkisi anlamında programa uygun bir isim olarak değerlendirilmiştir.

(Kaynak: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1)

Erasmus Plus Programı hangi faaliyetleri kapsamaktadır?

Yüksek Öğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1))

Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmalarını içermektedir.

Personel Hareketliliği: Akademik personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya akademik ve idari personelinin yurtdışında mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarını kapsamaktadır.

(Kaynak:  http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi).

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1))

Ortak Yüksek Lisans Derecesi, uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve duruma göre ortak programın kapsadığı eğitim alanlarında belirli uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları ve/veya eğitim dışı ortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 ECTS’lik üst düzey entegre bir uluslararası eğitim programıdır.

Amaçları:

 • Yükseköğretim kurumlarında kaliteyi, yeniliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek,
 • Dünya çapındaki en iyi yüksek lisans öğrencilerine tam dereceli burslar sunarak Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak,
 • Yüksek lisans mezunlarının yeterlilik seviyesini, becerilerini ve işgücü piyasasına uyumluluklarını iyileştirmektir.

(Kaynak: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1-ek-sayfalar/ortak-y%C3%BCksek-lisans-dereceleri)

Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi (Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1))

“Erasmus Plus Programı” kapsamında, lisansını tamamladığı ülkeden başka bir “Program Ülkesi”nde yüksek lisans seviyesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için anlaşmalı mali kuruluşlar aracılığıyla uygun koşullarda banka kredisi imkânı sunan “Yüksek Lisans Kredi Garantisi” desteği bulunmaktadır.

(Kaynak: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1-ek-sayfalar/y%C3%BCksek-lisans-%C3%B6%C4%9Frencileri-kredi-garantisi)

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar (Ana Eylem 2 – Yenilik Ve İyi Uygulama Değişimi Için İşbirliği (KA2))

Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, “Program Üyesi” ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

(Kaynak: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/stratejik-ortakliklar-(ka2)

Bilgi Ortaklıkları (Ana Eylem 2 – Yenilik Ve İyi Uygulama Değişimi Için İşbirliği (KA2))

Bilgi Ortaklıkları, “Erasmus Plus Programı” Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir.

(Kaynak: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/bilgi-ortakl%C4%B1klar%C4%B1)

Jean Monnet Faaliyetleri (Özel Eylem)

“Jean Monnet Faaliyetleri”, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetler olup, faaliyetlerin temel konu alanları aşağıdaki şekildedir:

 • AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları
 • AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları
 • AB Ekonomi Çalışmaları
 • AB Tarih Çalışmaları
 • AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları
 • AB Disiplinler Arası Çalışmalar
 • AB Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çalışmaları
 • AB Hukuku Çalışmaları
 • AB Siyasi ve İdari Çalışmaları

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler desteklenebilecektir:

 1. Jean Monnet Modülleri
 2. Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları
 3. Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri
 4. Kurum ve Derneklere Jean Monnet Desteği
 5. Jean Monnet Ağları
 6. Jean Monnet Projeleri

(Kaynak: http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet)